Stanovy

Článek 1. Úvod
1.1 Název sdružení: Radioklub Kunovice, dále jen RK
1.2 Sídlo RK: Panská 9, 686 04 Kunovice
1.3 Radioklub Kunovice je samostatné občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/90 Sb.
1.4 Radioklub Kunovice je nestátní neziskovou organizací.

Článek 2. Cíle RK
2.1 Cílem RK je sdružovat zájemce o radioamatérský sport a podporovat své členy v radioamatérském sportu, elektrotechnice a informačních technologiích.
2.2 Cíle RK jsou naplňovány zejména:
2.2.1 organizováním výchovně-vzdělávacích činností pro školy, instituce i veřejnost,
2.2.2 prováděním výzkumné a informační činnosti, vydáváním publikací, zpravodajů apod.
2.2.3 prováděním hospodářské a poradenské činnosti zejména v oblastech elektrotechniky a vzdělávání
2.2.4 organizováním vzdělávacích kurzů
2.2.5 organizováním víkendových a jiných krátkodobých akcí, besed, seminářů
2.2.6 organizováním soutěží a vydáváním radioamatérských diplomů
2.2.7 organizováním pravidelné dlouhodobé činnosti oddílů a zájmových kroužků.
2.2.8 spoluprací s organizacemi, institucemi, médii a veřejností na aktivitách k propagaci radioamatérství a Ham spiritu.

Článek 3. Struktura RK
3.1 Organizační strukturu RK tvoří:
3.1.1 Členové RK,
3.1.2 Rada RK,
3.1.3 Členská schůze RK,
3.1.4 Revizor RK nebo Revizní komise RK.

Článek 4. Členové RK
4.1 Členem se může stát každá fyzická osoba, která projeví zájem být členem, souhlasí se stanovami a cíli a její členství je potvrzeno Radou RK.
4.2 Členem se zájemce stává na základě písemné registrace.
4.3 Typy členství:
4.3.1 Řádné členství
4.3.2 Zvýhodněné členství (děti, studenti do 18 let, důchodci, nevýdělečně činní). Za dětského člena písemně potvrdí souhlas s programovými cíli jeho zákonný zástupce. Zvýhodněný člen, který dovrší 18 let věku, se automaticky stává řádným členem, ale není povinen doplatit rozdíl členských příspěvků v daném kalendářním roce.
4.3.3 Čestné členství

Článek 5. Práva členů RK
5.1 Volit a být volen do Rady RK,
5.2 Hlasovat na Členské schůzi RK,
5.3 Vyvíjet samostatnou činnost dle programových cílů RK,
5.4 Čerpat výhody plynoucí z členství v RK,
5.5 Vyjadřovat se k činnosti všech složek RK a obracet se na ně s dotazy,
5.6 Podávat návrhy, připomínky a stížnosti,
5.7 Být informován o činnosti RK, především o termínu a místu konání Členské schůze RK.
5.8 Účastnit se schůzek RK.

Článek 6. Povinnosti členů RK
6.1. Dodržovat stanovy RK a respektovat usnesení Rady RK a Členské schůze RK,
6.2. Platit členské příspěvky. Výši členského příspěvku stanoví Členská schůze RK.
6.3. Člen je povinen informovat o změně podstatných údajů, zejména adresy bydliště, změnu jména a příjmení atd.

Článek 7. Členství v RK zaniká
7.1. Úmrtím, nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům,
7.2. Dnem doručení písemné žádosti o vystoupení Radě RK.
7.3. Vyloučením (možné pouze hlasováním na Členské schůzi RK).

Článek 8. Rada RK
8.1. Rada RK je koordinační a zastupitelský orgán občanského sdružení .
8.2. Rada RK se schází nejméně 1x za 3 měsíce.
8.3. O jednání podá Rada RK zprávu členům.
8.4. Rada RK je minimálně trojčlenná a tvoří ji výhradně členové RK
8.5. Složení Rady RK: předseda, místopředseda a hospodář, případně další členové.
8.6. Rada je volena Členskou schůzí RK zpravidla na 1 rok. O Členské schůzi musí být členové RK písemně vyrozuměni alespoň 4 týdny předem (lze i elektronickou formou).
8.7. Volba Rady RK probíhá následujícím způsobem:
8.8. Volební právo mají členové přítomni na Členské schůzi RK. Za nepřítomného člena může hlasovat jiný člen na základě písemné plné moci. Lze volit i kandidáta v nepřítomnosti, pokud má Rada RK nebo Členská schůze RK jeho souhlas.
8.9. Prostou většinou hlasů přítomných členů RK je schválena sčítací komise.
8.10. Veřejným hlasováním se schválí počet členů Rady RK, minimálně tři a lichý počet.
8.11. Přítomní členové veřejně navrhnou kandidáty na Předsedu RK.
8.12. Každý navržený kandidát vyjádří souhlas nebo nesouhlas se svou kandidaturou.
8.13. Každý volič v tajném hlasování volí Předsedu RK.
8.14. Volební lístek s více jmény je neplatný.
8.15. Sčítací komise seznámí Členskou schůzi RK s výsledky hlasování.
8.16. Předsedou RK se stává kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů.
8.17. Analogicky jsou voleni Místopředseda RK, Hospodář RK a případně další členové Rady RK.
8.18. Kterýkoli člen Rady RK může ze své funkce odstoupit.

Článek 9. Práva členů Rady RK
9.1. Jednat samostatně jménem Rady RK a RK jsou oprávněni pouze Předseda, Místopředseda a Hospodář. Ostatní členové Rady RK jsou oprávněni jednat jménem Rady RK a RK pouze s písemným pověřením předsedy nebo místopředsedy.
9.2. Svolat Členskou schůzi RK
9.3. Členové Rady RK jsou povinni se řídit rozhodnutím Členské schůze RK a Rady RK.
9.4. Ve věcech, které si vyhradila Členská schůze RK, smí Předseda, Místopředseda nebo Hospodář rozhodovat pouze s jejím souhlasem.
9.5. Ve věcech, které byly vyhrazeny Radě RK Členskou schůzí RK, smí Předseda, Místopředseda nebo Hospodář rozhodnout teprve s jejím souhlasem.
9.6. Členové Rady RK nesou za své jednání právní odpovědnost.
9.7. Členové Rady RK se nemusí řídit usneseními Členské schůze RK nebo Rady RK, která nařizují konat v rozporu s platnými právními předpisy, případně s jejich svědomím.
9.8. Členové Rady RK jsou odpovědni Členské schůzi RK za svá rozhodnutí.
9.9. Rada RK je povinna dodržovat rozhodnutí Členské schůze RK.
9.10. Zřizovat funkce podporující činnost RK a jmenovat do nich členy i nečleny RK.

Článek 10. Povinnosti členů Rady RK
10.1. Koordinovat a řídit činnost RK.
10.2. Zastupovat RK na veřejnosti.
10.3. Svolávat Schůzky RK a účastnit se jich.
10.4. Informovat o své činnosti členy RK, zejména o hospodaření a provedených rozhodnutích ovlivňující činnost RK.
10.5. Schvalovat rozpočty akcí a projektů do výše stanovené Členskou schůzí RK.
10.6. Navrhovat rozpočet RK na další období (zpravidla kalendářní rok).
10.7. V případě poklesu členů Rady RK pod tři do 2 týdnů toto oznámit členům RK a do 4 týdnů uspořádat doplňující volbu do Rady RK dle těchto stanov; stávající Rada RK řídí RK až do doby dovolení členů do Rady RK.

Článek 11. Revizor RK, Revizní komise RK
11.1. Revizor RK nebo Revizní komise RK má právo kontrolovat činnost Rady RK.
11.2. RK zřizuje pouze jednu z těchto funkcí. Pokud bude ustanoven Revizor RK, nezřizuje se již Revizní komise RK. Pokud bude ustanovena Revizní komise RK, nezřizuje se již funkce Revizora RK.
11.3. Revizor RK, případně kterýkoliv člen Revizní komise RK, mají právo kdykoliv ze své funkce odstoupit.
11.4. Volba Revizora RK, případně Revizní komise RK, se řídí analogickými pravidly jako volba Rady RK.
11.5. V případě ustanovení Revizní komise RK, volí si tato ze svého středu Předsedu Revizní komise RK.
11.6. Revizor RK nebo pověřený člen Revizní komise RK společně se Správcem (Správci) MTZ provádějí 1x za rok inventarizaci Majetku RK s důrazem na jeho počet a technický stav. O inventarizaci provedou zápis a předají jej Hospodáři RK.

Článek 12. Členská schůze RK
12.1. Členská schůze RK je jeho nejvyšším orgánem.
12.2. Předseda Rady RK má povinnost svolat Členskou schůzi RK nejméně jednou za 12 měsíců, nebo do 4 týdnů od rozhodnutí Rady RK, Revizora RK, Revizní komise RK, nebo 1/3 všech členů starších 18 let (včetně).
12.3. Pokud tak Předseda Rady RK neučinil nebo ukončil svoji funkci, je povinen neprodleně takto učinit Místopředseda Rady RK.
12.4. Členská schůze volí z členů RK starších 18 let (včetně) Radu RK.
12.5. Členská schůze volí jednoho Revizora RK, případně Revizní komisi RK.
12.6. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 1/2 řádných členů RK včetně zplnomocnění členů.
12.7. Členská schůze rozhoduje 2/3 hlasů přítomných řádných členů RK včetně zplnomocnění členů.
12.8. Členové mladší 18 let se účastní Členské schůze RK, ale nemají hlasovací právo.

Článek 13. Hospodaření RK
13.1. RK hospodaří především s prostředky vybranými formou členských příspěvků, případně i s prostředky z grantů, dotací, sponzorských darů či z hospodářské činnosti.
13.2. Účetnictví nebo daňová evidence je přístupné všem členům RK.
13.3. Rada RK může kromě funkce Hospodáře RK ustanovit funkci Pokladníka RK a pověřit jí kteréhokoliv člena RK. Tento je pak zodpovědný za finanční prostředky v pokladně RK a o jejich stavu informuje Hospodáře RK nejméně 1x za tři měsíce.
13.4. Povinnosti hospodáře:
13.4.1 Vést hospodařeni RK v souladu s platnými předpisy
13.4.2 Kontrolovat všechny rozpočty, dotace a vyúčtováni akcí financovaných z rozpočtu RK
13.4.3 Vybírat členské příspěvky
13.4.4 Na požádání předložit členům RK nebo osobě pověřené Členskou schůzí RK hospodářskou dokumentaci ke kontrole
13.4.5 Na schůzkách RK informovat o stavu financi a větších peněžních operacích
13.4.6 Před ukončením své funkce provést uzávěrku
13.5. Podpisová práva pro operace na účtu RK mají Předseda RK, Místopředseda RK a Hospodář RK.
13.6. Pravidla pro hotovostní a bezhotovostní operace stanoví Členská schůze RK.

Článek 14. Majetek RK
14.1. O majetek se stará Správce (Správci) MTZ, kterého (é) pověřuje Rada RK ve spolupráci s Hospodářem RK. Za svěřený materiál přebírá hmotnou zodpovědnost.
14.2. Povinnosti Správce (ů) MTZ:
14.2.1. Vést evidenci svěřeného materiálu
14.2.2. Vést přehled o rezervacích materiálu
14.2.3. Hlásit poškození a ztrátu materiálu Hospodáři RK
14.3. Každý člen má právo užívat bezplatně majetek RK na akce RK. Musí jej vracet včas a nepoškozený. Poškození a ztrátu hlásí neprodleně příslušnému Správci MTZ. Zaviněnou škodu je povinen uhradit ve skutečné výši.
14.4. Na připravovanou akci RK je možné si materiál zamluvit u příslušného Správce MTZ.
14.5. Materiál může být zapůjčen členům a nečlenům i na akci mimo RK. O zapůjčení a výši poplatku rozhoduje Rada RK.

Článek 15. Zánik RK
15.1. O zániku RK rozhoduje Členská schůze RK hlasováním.
15.2. Pro zrušení RK je potřeba 2/3 většina hlasů řádných členů RK
15.3. Členská schůze RK určí likvidátora.
15.4. Majetek RK, účelově určený a pořízený z dotací převede při zániku RK likvidátor na neziskovou organizaci stejného zaměření. Tato rozhodnutí likvidátor provede po dohodě s poskytovateli vázaného majetku.

Článek 16. Závěrečná ustanovení
16.1. Právní poměry se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, pracovně právními, finančními a dalšími platnými předpisy.
16.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace